בזמן האחרון נשאלת המון על סוגיית החיפוש אז להלן הדגשים החשובים:

קיימים שני סוגי חיפוש: ע"פ צו שיפוטי וללא צו

החיפוש ע"פ צו שיפוטי הינו כאשר מגיעים שוטרים מציגים צו בית משפט המאפשר להם לערוך חיפוש, יש לשים לב במקרה כזה כי הצו תואם את השם ואת הכתובת מושא החיפוש, יש לשים לב האם הצו מגביל מקום חיפוש ספסיפי , לוודא כי עורכי החיפוש אינם גולשים למקומות אחרים אשר אינם מצויינים מפורשות בצו (מחסן, רכב וכו') , במקרה של זליגה יש לציין מפורשות את התנגדותכם לפני השוטרים ולוודא שהתנגדותכם נרשמה בדו"ח החיפוש, ע"פ דין כל חיפוש יש שיבוצע לפני 2 עדים, יש לשים לב האם הדבר נמסר לכם מפורשות כאשר מושא החיפוש גם הוא יכול להיות עד לחיפוש, ככל והדבר לא נמסר לשים לב כי אינכם חותמים על כך בדו"ח החיפוש בדיעבד כי הדבר נמסר לכם ובחרתם לוותר על זכות זו.

בחיפוש ללא צו יש לדרוש מיידית כי השוטר ימסור לכם אילו חשדות מיוחסות לכם ולפי איזו עילה החליט לערוך החיפוש, ישנה חובה ע"פ חוק למסור לכם כי זכותכם להתנגד לעריכת החיפוש וכי התנגדותכם לא תשמש לחובתכם, ככל והתנגדתם לעריכת החיפוש יש לדרוש ולוודא כי התנגודותכם נרשמה ותועדה, ככל והשוטר מטיח בכם כי תעוכבו או תיעצרו אם תסרבו לחיפוש יש לדרוש כי הדבר יירשם ויתועד.

כמו כן בהרבה מקרים נגרם נזק משמעותי לרכוש בזמן עריכת החיפוש, במקרה זה יש לתעד את הנזקים בסמוך ככל הניתן לעריכת החיפוש ולהזמין שמאי שיערך גובה הנזק בהקדם.

כמו כן, ליצור קשר עם עו"ד פלילי וזאת בשל העבדה כי התנהלות החיפוש יש בה לעיתים לקבוע גורלו של התיק